Vilka vi är

Ekumeniska Centret är en ekonomisk förening med syfte att driva en samarbetsinriktad arbetsplats för dess medlemmar. Ekumeniska Centret etablerades 1993 genom samlokalisering av organisationer på kristen grund, men också en statlig myndighet. I samband med flytt till nya lokaler 2011 bildades föreningen Ekumeniska Centret.

Ekumeniska Centret finns till för att underlätta ett brett ekumeniskt samarbete, och skapa förutsättningar för att främst trosbaserade organisationer sammanförs och utvecklas. Föreningen engagerar sig inte i partipolitiska frågor och har inte ett vinstdrivande syfte.

Organisationerna som sitter på centret presenteras i bokstavsordning;

Diakonia

Biståndsorganisation på kristna värderingar som arbetar tillsammans med lokala organisationer för en varaktig förändring för utsatta människor i världen. Arbetar i över 30 länder. Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan är huvudmän.
http://diakonia.se/

Equmenia

Står för all verksamhet för barn och unga inom Equmeniakyrkan. Sveriges största kristna barn och ungdomsorganisation, där scoutverksamheten står för en betydande del.
http://www.equmenia.se/

Equmeniakyrkan

Trossamfund bildat av Baptistsamfundet, Missionskyrkan och Metodistkyrkan 2011.
http://equmeniakyrkan.se/

Kristna synskadades förening Syskonbandet

En ekumenisk förening av personer med synnedsättning, som funnits sedan 1908. Verksamhet som tex läger förläggs på olika håll i landet och även i andra länder. 
http://syskonbandet.se/

Katolska ekumeniska nämnden

Ansvarar för katolska kyrkans relationer till andra kristna samfund och kyrkor i Sverige.
http://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/ekumenik

EQ kvinna

Kvinnorörelse kopplad till Equmeniakyrkan. Jobbar för och med kvinnor i Sverige och i andra länder, som exempelvis med att ordna läger för ensamstående mammor och barn.
http://www.eqkvinna.se/

Hela människan

Hela människan vill skapa intresse och förutsättningar för ett socialt arbete för människor i utsatta livssituationer.
http://www.helamanniskan.se/

Kristna fredsrörelsen

Folkrörelse som vill verka för en värld fri från våld – allmän nedrustning, skydd av människorättsförsvarare och utbildningar i ickevåld. Arbetar internationellt med stöd till ickevåldsrörelser och människorättsförsvarare.
http://krf.se/

Myndigheten för stöd till trossamfund, SST

Statlig myndighet som fördelar statens ekonomiska bidrag till trossamfund verksamma i Sverige, inte bara kristna.
http://myndighetensst.se

MyRight

MyRight är den svenska funktionsrättsrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd. Föreningen MyRights ändamål är att:
– stödja medlemsorganisationernas utvecklingssamarbete
– att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bilda och utveckla egna organisationer
– att genom opinionsbildnings- och påverkansarbete
delge nationella och internationella organ sina erfarenheter och kunskaper

Pingst – fria församlingar i samverkan

Pingst – fria församlingar i samverkan är namnet både på de svenska pingstförsamlingarnas riksorganisation och samfund. I riksföreningen drivs det gemensamma arbetet och trossamfundet ger den lokala församlingen status som kyrka i det svenska samhället. Syftet med organisationen är att på olika sätt stödja och hjälpa församlingarna i deras arbete. Verksamheten är organiserad i underavdelningarna Församling, PMU, Media, Socialt, Tillväxt, Ung, Utbildning och Förvaltning.
http://www.pingst.se/

Svenska missionsrådet

Mötesplats för kyrkor och kristna organisationer. Arbetar för att ge möjligheter för människor och samhällen att förändras.
http://www.missioncouncil.se/

Sveriges ekumeniska kvinnoråd

Forum för kristna kvinnor i Sverige som bland annat vill verka för jämställdhet, hjälpa kvinnor att bruka sina gåvor och skapa mötesplatser över samfundsgränserna.
http://www.svekumeniskakvinnor.se/

Sveriges kristna råd

Kyrkorna tillsammans i tro och handling. Alla kyrkor har sin egen identitet och egna prioriteringar. Men tron kan också förena och utmana. Därför finns Sveriges kristna råd. Inom våra 26 medlemskyrkor ryms de olika kristna traditionerna i vårt land.
http://www.skr.org/